آیا نرم افزاری برای تست پاور وجود دارد ؟ که بتواند کیفیت و قدرت منبع تغذیه را نشان بدهد ؟ و ایرادات احتمالی آن را در صورت وجود اعلام کند ؟